fbpx
„Ideme svojou vlastnou cestou.“
Žiadne produkty v košíku.

Reklamácie

K prednostiam našej spoločnosti patrí individuálny prístup k zákazníkom. Aby boli naši zákazníci maximálne spokojní, snažíme sa im poskytnúť tie najlepšie služby a servis. Pokiaľ máte akýkoľvek problém s našim produktom neváhajte nás kontaktovať. Tu nájdete návod ako správne postupovať v prípade servisnej alebo reklamačnej požiadavky.
Pre zjednodušenie a maximálnu prehľadnosť je proces reklamácie prevedený i do elektronickej podoby. Pri uplatnení reklamácie je nutné dodržať nasledujúci postup:

Tovar zasielajte na adresu :
Meva sport CZ s.r.o
Organizačná zložka Slovensko.
Koplotovce 272
920 01 Hlohovec

Reklamáciu nie je možné podať telefonicky! Tovar, ktorý bude na našu adresu odoslaný bez vysvetlenia, vám bude obratom zaslaný naspäť.

Na základe priložených podkladov bude reklamácia odborne posúdená a bude stanovený ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Oprávnenosť alebo neoprávnenosť reklamácie vždy posudzuje výrobca, dovozca tovaru alebo oprávnená osoba (napr. tovaroznalec), ktorý vydá svoje písomné stanovisko k reklamácii. V prípade, že bude reklamácia považovaná za oprávnenú, bude kupujúcemu zaslaný opravený výrobok, nový kus alebo mu bude vrátená celá kúpna cena výrobku. Bude tak učinené bezprostredne po posúdení reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci nárok na úhradu vzniknutých nákladov spojených s reklamáciou (poštovného) v primeranej výške.

Finančný obnos zašleme prevodom na bankový účet, a to najneskôr do 14 pracovných dní od vybavenia reklamácie. Číslo účtu, prosím, uvádzajte kompletné, vrátane pomlčiek.
Peniaze nevraciame poštovou poukážkou!

O výsledku reklamácie Vás budeme vždy informovať v lehote do 30 dní od prijatia tovaru – telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom administračného rozhrania.

Reklamačný poriadok

Zodpovednosť za vady tovaru, záruka
Na tovar sa vzťahuje záruka podľa záručných podmienok a lehôt uvedených v záručných listoch jednotlivých výrobkov. Minimálna záručná lehota je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu plnenia. V prípade výskytu vady predmetu plnenia, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatňuje zabezpečenie opravy priamo u predajcu.

Minimálna záručná lehota
Zákonom stanovená minimálna zákonná lehota je 24 mesiacov. V prípade, že je na produkt poskytovaná dlhšia záručná lehota, jej dĺžka je vyznačená na faktúre, prípadne v záručnom a dodacom liste.

Podmienky záruky
Kupujúci je povinný prehliadnuť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný nekazový výrobok. Neskoršiu reklamáciu mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Reklamácia tovaru
Reklamácia tovaru sa riadi príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom na ochranu spotrebiteľa. V prípade zistenia neodstrániteľnej vady tovaru (na základe písomného posúdenia autorizovaného servisného strediska, pokiaľ si to vyžaduje povaha výrobku) bude tento tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vám bude vrátená už zaplatená celá cena tovaru späť.

Za vybavenie reklamácie je zodpovedný pracovník určený predajcom, ktorého meno je možné zistiť na stránkach predajcu. V prípade problémov s reklamáciou môžete kontaktovať, ktoréhokoľvek zástupcu prevádzkovateľa uvedeného na kontaktnej stránke.